UNDERSTANDING AND INTERPRETATION OF SCIENTIFIC TEXT: DISCOURSIVE AND STYLISTIC ASPECT

DOI: 10.24412/2470-1262-2023-1-45-57
Abstract: The article is devoted to the issue of understanding and interpretation of scientific texts from discoursive, pragmalinguistic and stylistic point of view based on the material of contemporary Russian scientific texts. In the part ʼIntroduction’ the meaning of the term „interpretation“ and „text interpetation“ and also the significance of understanding of the text content by addressee is presented. In the part ʼTheory’ there discussed the different approaches to understanding and interpreting the text as well as the functioning of the interpretation mechanism connected with presupposition. In the section ʼData’ the attention is focused on the types of the text and techniques understanding and main steps of the hermeneutical process. There also given the different approaches to the problem of perception and text interpretation. In the main section ʼReceived Results’ the focus is on presenting those means that actualize the image of its author when compiling a scientific text as well as those that are able to draw the reader’s attention to the meaning inherent in the text and direct perception in the direction given by the author (questions, inclusive pronouns, directives, explanatory inserts, references to well-known information, various language tools). The paper ends with a summary of the investigated problems.

Keywords: addresser, addressee, text interpretation, scientific text, text understanding, means of addressing

References:
1. Alefirenko, N. F. Text i diskurs: uchebnoye posobiye dľa magistrantov. / N. F. Alefirenko
[i dr.]; pod obsch. red. N. F. Alefirenko. – М., Flinta – Nauka, 2011. – 232 s.
2. Bazhenova, Е. А. Nauchny text v aspekte politekstuaľnosti: monografiya. / Е. А.
Bazhenova. – Perm: Izd-vo Perm, 2001. – 270 s.
3. Bogin, G. I. Filologicheskaya germenevtika. / G. I. Bogin. – Kalinin: KGU, 1982. – 86 s.
4. Boguslavskaya, V. V. Modelirovaniye texta: lingvosociokuľturnaya koncepciya. Analiz
zhurnalistskich textov. / V. V. Boguslavskaya. – М., Izd-vo LKI, 2011. – 280 с.
5. Chernyavskaya, V. Е. Intepretaciya nauchnogo texta. / V. Е. Chernyavskaya. – М.,
Knizhnyj dom LIBROKOM, 2010. – 128 s.
6. Gadamer, G. G. Istina i metod. / G. G. Gadamer / Per. s nem.; obsch. red. i vstup. st. B.
N. Bessonova. – М., Progress, 1988. – 704 s.
7. Gorschov, A. I. Russkaya stilistika. Stilistika texta i funkcionaľnaya stilistika: ucheb. dľa
pedagogicheskich universitetov i gumanitarnych vuzov / А. I. Gorschov. – М., AST: Astreľ,
2006. – 367 s.
8. Gudkov, D. B. Mezhkuľturnaya kommunikaciya: problemy obucheniya. / D. B. Gudkov. –
М., Izd-vo Moskovskogo universiteta, 2000. – S. 99–108.
9. Hyland, K. Directives: Argument and Engagement in Academic Writing // Applied
Linguistics. 2002. Vol. 23 (2). P. 215-239.
10. Hyland, K. Academic discourse: English in a Global Context. / K. Hyland – London –
New York: Continuum, 2009. – 215 p.
11. Chutyz, I. P. Akademicheskiy diskurs. Kuľturno-specifichnaya sistema konstruirovaniya i translyacii znaniy: monografiya. М., Flinta – Nauka, 2015. – 176 s.
12. Kalechyts, А. Prahmatyčnyja presupazicyji formul prabačeňňa, apravdaňňa i prymireňňa/ A. Kalechyts, 2021 // Slavica Nitriensia. 2021. – № 1 – S. 37-84.
13. Karaulov, Ju. N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnosť. / Ju. N. Karaulov. – М., URSS
2002. – 264.
14. Kováčová, Z. Význam jazykovej analýzy textu pre formovanie komunikačnej
kompetencie / Z. Kováčová – Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. – 216 s.
15. Odincov, V. V. Stilistika texta / V. V. Odincov. – М., Knizhnyj dom LIBROKOM, 2010. –
264 с.
16. Ocherki istorii nauchnogo stilya russkogo literaturnogo yazyka ХVШ – ХХ vv. Т. 2.
Stilistika nauchnogo texta (obschiye parametry). Ch. 2. Kategorii nauchnogo texta:
funkcionaľno-stilisticheskiy aspekt / Pod red. M. N. Kozhinoy. – Perm: Izd-vo Perm. un-ta, 1996. – 395 s.
17. Referovskaya, Е. А. Kommunikativnaya struktura texta v lexiko-grammaticheskom
aspekte / Е. А. Referovskaya. – М., Izd-vo LKI, 2007. – 168 s.
18. Samarina, I. V. Kommunikativnye strategii «sozdaniye kruga chuzhich» i «sozdaniye
kruga svoich» v politicheskoj kommunikacii (pragmalingvisticheskij aspekt): dis. … kand. filol. nauk. Rostov-na-Donu, 2006. – 158 s.
19. Sokolova, J. Verbaľnyj text. Ocherki о mono-, semi- i polikodovosti / J. Sokolova. –
Saarbrücken, 2016. – 198 s.
20. Sokolová, J. Texty – Zobrazenia – Komunikáty. / J. Sokolová. Nitra: Filozofická fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2017. – 330 s.
21. Solganik, G. J. Stilistika texta: ucheb. posobiye / G. J. Solganik. – М., Flinta – Nauka,
2009. – 256 s.

22. Tripoľskaya, T. А. Predisloviye. // Problemy interpretacionnoy lingvistiki: chelovek – text– adresat: sb. nauch. trudov; redkol.: Т. А. Tripoľskaya (otv. red.) [i dr.] . – Novosibirsk: NGPU, 2001. – 168 s.
23. Turayeva, Z. J. Lingvistika texta. Text: Struktura i semantika: Uchebnoye posobiye. / Z.
J. Turayeva. – M., Knizhnyj dom LIBROKOM, 2009. – 144 с.
24. Valgina, N. S. Teoriya texta. / N. S. Valgina. – М., Logos, 2003. – 280 s.
25. Zemskaya, Ju. N. Teoriya texta: ucheb. posobiye. / Ju. N. Zemskaya [i dr.]; pod obsch.
red. А. А. Chuvakina. – М., Flinta – Nauka, 2010. – 224 s.a. Sources
26. Bitechtina, N. B. – Gorbanevskaya, G. V. – Domenko, N. V. i dr. Metodicheskaya
masterskaya. – М., Russkiy yazyk. Kursy, 2010. – 176 s.
27. Bondareva, N. А. Problemy uporyadochivaniya pravovoj terminologii v aspekte sociaľno-kognitivnoj sistemy // Vestnik Leningradskogo god. un-ta im. А. S. Pushkina. Т. 1 Filologiya 2012. № 1. S. 163-169.
28. Buglak, S. I. Subjektivnyj predikativ i evidenciaľnye narechiya angliyskogo yazyka kak
sredstvo peredachi informacii hearsay // Vestnik Leningradskogo gos. un-ta im. А. S. Pushkina. Т. 1 Filologiya 2012. № 1. S. 77-83.
29. Golimbovskaya, Е. S. Anafora textovogo charaktera so frankoyazychnoy poezii //
Vestnik Leningradskogo gos. un-ta im. А. S. Pushkina. 2012. № 1(1). S. 220-228.
30. Ippolitova, N. А. – Knyazeva, О. Ju. – Savova, М. R. Russkiy yazyk i kuľtura rechi:
uchebnik. / pod red. N. A. Ippolitovoj. – М., TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2008. – 440 s.
31. Karimova, D. Ch. Urovni analiza proksematicheskogo povedeniya v mezhlichnostnom
obschenii // Vestnik Leningradskogo gos. un-ta im. А. S. Pushkina. 2012. № 1(1). S. 229-237.
32. Rychkova, Т. А. Grammaticheskiye i semanticheskiye osobennosti slovosochetanij,
nazyvajushich rituaľnye dejstviya // Vestnik Leningradskogo gos. un-ta im. А. S. Pushkina. Т. 1 Filologiya 2012. № 1. S. 60-68.
33. Stepanenko, О. А. Evoluciya yazykovoy kartiny mira v nemeckom khudozhestvenno-
literaturnom diskurse // Vestnik Leningradskogo gos. un-ta im. А. S. Pushkina. Т. 1. Filologiya. 2012. № 1. S. 115-123.
34. Shabunina, E. V. Angliyskiy yumor kak lingvokuľturnoye yavleniye (na materiale
tvorchestva P. G. Woodhausa // Vestnik Leningradskogo gos. un-ta im. А. S. Pushkina. Т. 1.
Filologiya. 2012. № 1. S. 196-203.
35. Shevcova, V. V. Koncept „Education“ / Obrazovaniye kak fragment yazykovoy kartiny
mira amerikancev // Filologiya kak fundament gumanitarnogo znaniya. Kn. 2. Krasnodar, 2012. S. 204-208.

For citation: Gallo Jan, (2023).
Understanding and Interpretation of the Scientific Text: Discursive and Stylistic Aspect.
Cross-Cultural Studies: Education and Science, Vol. 8, Issue 1 (2023), pp. 45-57 (in USA)
Manuscript received: 29/01/2023
Accepted for publication: 26/03/2023