SEMANTIC REASONS OF GRAMMATICAL DRIFT (ON THE MATERIAL OF TRANSFORMATIONS OF THE VERBS ВЕЗТИ, ПАИТЬ, СПОРИТЬ)

DOI: 10.24412/2470-1262-2021-3-54-69

Abstract:

The article is devoted to the research of the mechanism of grammatical drift of verbs that have lost in one of their meanings categorical meaning of verb action. These words tend to state category words as a result of their acquisition of the categorical meaning of a state. We are talking about frozen impersonal forms of verbs that can correlate in the constructions of the modern Russian language with the subject of action in the dative case, called the dative subject. The mechanism of grammatical drift had historical in nature character and was actively implemented from the XVII to XIX centuries. Its result was the emergence of a group of words that were originally other parts of speech and currently belong to the words of the category of state. The research was carried out on the material of the verb “везти” and the synonymous verbs “паить” and “спорить” that were lost in modern Russian. It showed that the verbs under study underwent a semantic-grammatical transformation. In conclusion, the authors concluded that grammatical drift was caused by semantic derivational processes that took place in connection with the development of abstractness in the Russian language. He was characterized by lively colloquial speech and focused on the development of the language and the expression of the mental category of state important for Russian people.

Keywords: semantic derivation, grammatical drift, statives, dative subject, subject of state, loss of verb action meaning

 References:

 1. Bulanin L. L. Trudnye voprosy morfologii [Difficult questions of morphology]. Leningrad: Prosveshchenie [Leningrad: Enlightenment], 1976, 207 р.
 2. Vinogradov V. V. Russkij yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove [Russian language. Grammatical doctrine of the word]. Moskva: Vysshaya shkola [Moscow: Higher School], 1972, 616.
 3. Zamyatina I. V. Upotreblenie lichnoj i bezlichnoj formy prichastnogo predikativa [The use of a personal and impersonal form of the participating predicate]. Vestnik MGOU. Seriya «Russkaya filologiya» Volume 7, Issue III, November 2022 [Bulletin of Moscow State Regional University. Series “Russian Philology”], 2008, № 2, 25–29.
 4. Kapnist V. V. Yаbeda. Komediya v pyati dejstviyah [Tattletale. Comedy in five acts]. Sankt-Peterburg: Pechatano v Imperatorskoj tipografii [St. Petersburg: Printed in the Imperial Printing House], 1798, 135.
 5. Knyazev Yu. P. Grammaticheskaya semantika. Russkij yazyk v tipologicheskoj perspektive [Grammatical semantics. Russian language in typological perspective]. Moskva: Yazyki slavyanskih kul’tur [Moscow: Languages of Slavic cultures], 2007, 704.
 6. Kubryakova E. S. Chasti rechi v onomasiologicheskom osveshchenii [Parts of speech in onomasiological lighting]. Moskva: Nauka [Moscow: Science], 1978, 114.
 7. Nedyalkov V. P. Zametki po tipologii refleksivnyh deagentivnyh konstrukcij [Notes on the typology of reflexive deagentive constructions] // Problemy teorii grammaticheskogo zaloga [Problems of the theory of grammatical collateral]. Leningrad: Nauka [Leningrad: Science], 1978, 28–37.
 8. Nekipelova I. M. Ideaciya kak lingvofilosofskaya kategoriya [Ideology as a linguo-phylosophical category]. Cross-Cultural Studies: Education and Science, 2021, 6, № 2, 103-111.
 9. Nekipelova I. M. K voprosu o razgranichenii ponyatij otvlechyonnost’ i abstraktnost’ i roli kategorij otvlechyonnosti i abstraktnosti v razvitii semanticheskoj sistemy russkogo yazyka [On the question of delimiting the concepts of distraction and abstraction and the role of categories of distraction and abstraction in the development of the semantic system of the Russian language]. V mire nauchnyh otkrytij [In the world of scientific discoveries], 2011, № 4.1(16), 682–689. EDN: OPOMNV.
 10. Nekipelova I. M. K voprosu o razgranichenii ponyatij semanticheskaya derivaciya i semanticheskoe slovoobrazovanie v diahronicheskom aspekte [On the question of delimiting the concepts of semantic derivation and semantic word formation in a diachronic aspect]. Vestnik TGU. Filologiya [Bulletin of TSU. Philology.], 2011, № 2 (14), 33–46. EDN: MJXTOL.
 11. Nekipelova I. M. Entropiya yazykovoj sistemy kak osnovnoj pokazatel’ eyo razvitiya [Entropy of language system as the main indicator of its development]. Sovremennye issledovaniya social’nyh problem (elektronnyj nauchnyj zhurnal) [Modern studies of social problems (electronic scientific journal)], 2013, №12 (32), 4. EDN: SHBEBN; DOI: http://dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-12-4.
 12. Nekipelova I. M., Minasyan S. M. Osobennosti netipovoy interiorizatsii oslozhnennykh mnogoz-nachnost’yu omonimov nerodnogo yazyka (na primere sootnosheniya slova «predlozhenie» s soot-vetstvuyushchimi emu slovami v angliyskom yazyke i yazyke yoruba) [Problems of atypical interiorization of multi-valued omonyms of the non-native language (based on the relation of the word “предложение” to its corresponding words in english and yoruba)]. Cuadernos de Rusística Española, 2021, №17, 117–133. EDN: JOXNHB; DOI: 10.30827/cre.v17.21054.
 13. Russkaya grammatika. Akademiya nauk SSSR institut russkogo yazyka «Russkaya grammatika» [Russian grammar. USSR Academy of Sciences Institute of Russian Language “Russian Grammar”]. Moskva: Nauka [Moscow: Science], 1980.
 14. Saj S. S. Leksicheskie mekhanizmy grammaticheskogo drejfa: konstrukcii s dativnym sub”ektom v russkom yazyke XVIII–XXI vekov [Lexical mechanisms of grammatical drift: constructions with a dative subject in the Russian language of the 18th-21st centuries] // Acta Linguistica Petropolitana, 10, № 3, 568-610.
 15. Cimmerling A. V. Nekanonicheskoe podlezhashchee v russkom yazyke. Ot znacheniya k forme, ot formy k znacheniyu [Non-canonical subject in Russian. From value to form, from form to meaning]. Moskva: Yazyki slavyanskoj kul’tury [Moscow: Languages of Slavic culture], 2012, 568–590.
 16. Cimmerling A. V., Trubicina M. V. Dativnye i sentencial’nye podlezhashchie v russkom yazyke: ot vnutrennih sostoyanij k obshchim suzhdeniyam [Dative and sentential subjects in Russian: from internal states to general judgments]. Rhema, 2015, 71–104.
 17. Cрasti rechi: Teoriya i tipologiya [Parts of speech: Theory and typology] / V. M. Alpatov, A. N. Barulin, YA. G. Testelec i dr. Moskva: Nauka [Moscow: Science], 1990, 267.
 18. Shcherba L. V. O chastyah rechi v russkom yazyke [About parts of speech in Russian]. Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel’nost’ [Language system and speech activity]. Leningrad: Nauka [Leningrad: Science], 1974, 77–100.
 19. Geniušienė E. The Typology of Reflexives. Berlin – New York – Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1987. 456 р.
 20. Moore J., Perlmutter D. What does it take to be a dative subject? Natural Language and Linguistic Theory 18, 2, 2000, 373–416.
 21. Schoorlemmer M. Dative subjects in Russian. Formal Approaches to Slavic Linguistics, Vol. 1. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1994, 249–270.

 For citation: Nekipelova Irina M., Nekipelov Eduard Sh., (2022).

Semantic reasons of grammatical drift (on the material of transformations of the verbs везти, паить, спорить).

Cross-Cultural Studies: Education and Science, Vol. 6, Issue 3, (2021), pp. 54-69 (in USA)

Manuscript received: 10/10/2022

Accepted for publication: 20/11/2022