ON THE STAMPING OF FOREIGN NEOLOGISMS

DOI: 10.24412/2470-1262-2022-1-35-40

Abstract:

The growth of borrowed vocabulary in modern Russian speech causes interest in the problems of its adaptation and functioning. This article is devoted to the study of the processes of phonetic adaptation of borrowed words, in particular, the stress setting, the patterns of preservation of the stress of the source language, as well as the appearance of the Russian version of the stress. Accentuation is certainly one of the urgent problems both for linguists and for society as a whole, since competent command of speech is an indicator of a person’s general cultural and professional level.

Keywords: borrowed words, neologisms, adaptation, phonetic adaptation, accentuation, phonetic processes

 1. Golikova T. A. Lingvokul`turologicheskij slovar` zaimstvovanij sovremennogo russkogo yazy`ka: Chast` 1. 2010–2020 gg., Tom 1. – OOO DirektMedia, 25 apr. 2021 g. – 496 s.
 2. Gorbachevich K. S. Variantnost` slova i yazy`kovaya norma. L., 1978.
 3. Dobrodomov I.G.Zaimstvovanie // Lingvisticheskij e`nciklopedicheskij slovar` / [Nauch.-red. sovet izd-va “Sov. e`ncikl.”, In-t yazy`koznaniya AN SSSR; Gl. red. V. N. Yarceva. – M. : Sov. e`ncikl., 1990. – 682s.
 4. Epishkin, N.I. Istoricheskij slovar` gallicizmov russkogo yazy`ka . – Moskva: E`TS, 2010. – 514 s.
 5. Zaliznyak A.A. Ot praslavyanskoj akcentuacii k russkoj. M., 1985. – 432 s.
 6. Zarva M.V.Russkoe slovesnoe udarenie. Slovar`. – Okolo 50000 slov. – M.: Izd-vo NCz E`NAS, 2001. – 600 s. – s.543
 7. Kalenchuk M.L., Kasatkina V.F. Slovar` trudnostej russkogo proiznosheniya. – 2 izd., stereotip., – M.: Rus.yaz., 2001. –s.486
 8. Krushevskij N.V. Ocherki po yazy`kovedeniyu (O yazy`ke kak sisteme; dinamika, statika yazy`ka)// Xrestomatiya po istorii russkogo yazy`koznaniya/ Pod red. F.P. Filina. _ M.: Vy`ssh.shkola, 1973. – s.410-412
 9. NOVY`E SLOVA I SLOVARI NOVY`X SLOV. 2020: Sbornik nauchny`x statej / Otv. red. N.V. Kozlovskaya / Institut lingvisticheskix issledovanij RAN. — SPb.: ILI RAN, 2020. — 220 s.
 10. Orfograficheskij akademicheskij resurs «AKADEMOS» https://orfo.ruslang.ru/, NKRYa. – Rezhim dostupa: https://ruscorpora.ru/new/ (data obrashheniya 20.01.2022)
 11. Orfoe`picheskij slovar` russkogo yazy`ka: proiznoshenie, udarenie, grammaticheskie formy` / S. N. Borunova, V. L. Voronczova, N. A. Es`kova; Pod red. R. I. Avanesova. M., 1983; 4-e izd., ster. M., 1988.- c.144
 12. Orfoe`picheskij slovar` russkogo yazy`ka: Proiznoshenie. Udarenie: Ok. 25 000 edinicz” / I.L. Reznichenko. – M.: OOO “Izdatel`stvo Astrel`”: OOO “Izdatel`stvo AST”, 2003, – 1183 s.
 13. Russkaya grammatika : V 2-x t. / Redkol.: N. Yu. Shvedova (gl. red.) i dr.]. – M. : Nauka, 1980-. T. 1. Fonetika. Fonologiya. Udarenie. Intonaciya. Slovoobrazovanie. Morfologiya / [N. S. Avilova, A. V. Bondarenko, E. A. Bry`zgunova i dr.]. – M. : Nauka, 1980. – 783 s.
 14. Slovar` russkogo yazy`ka koronavirusnoj e`poxi. Sost. E.S. Gromenko, A.Yu. Kozhevnikov, N.V. Kozlovskaya, N.A. Kozulina, S.D. V.M. Mokienko, A.S. Pavlova, M.N. Priemy`sheva, Yu.S. Rideczkaya // Red. kollegiya E.S. Gromenko, A.S. Pavlova, M.N. Priemy`sheva (otv. red.), Yu.S. Rideczkaya Peterburg: Institut lingvisticheskix issledovanij RAN, 2021. — 550 s.,
 15. Superanskaya A. V. Udarenie v sobstvenny`x imenax v sovremennom russkom yazy`ke. M., 1966.
 16. Travkina A.D. Vneshnyaya forma slova i ee preobrazovaniya: Monografiya. – Tver`: Tver.gos.un-t, 2008. – 152 s.

Information about the author:

Anna F. Gershanova (Moscow, Russia) – Candidate of Philology, Associate Professor of the Russian Language and Publishing Department, Russian New University (Moscow, Radio Street, 22, e-mail: annagershanova@)yandex.ru , 60 published articles, areas: literary text, discourse, evaluation category, language concepts.

For citation: Greshanova Anna F., (2022).

On the stamping of foreign neologisms. Cross-Cultural Studies: Education and Science,Vol. 7, Issue 1 (2022), pp. 35-40 (in USA).

Manuscript received: 23/02/2022 – Accepted for publication: 28 /03/2022