FORMATION OF A NEW INTEGRAL WORLD OUTLOOK AND ENGLISH RENAISSANCE PHILOSOPHY OF LANGUAGE:PROBLEMS OF COMPREHENSION OF SEMIOTIC REALITY 

DOI: 10.24411/2470-1262-2019-10050

Abstract:

In the article, the author dwells on issues dealt with correlation between formation of a new integral world outlook and the philosophy of language in England (XYI century), i.e. intra-linguistic and extra-linguistic factors related to the language and vocabulary of the basic concepts of Renaissance English philosophy from the point of view of theoretical premises when a new type of intelligentsia aroused: writers, scholars, artists, whose works reflect the era of the greatest cultural and industrial reversal, the decomposition of the old type of social connections and the type of thinking corresponding to it.  The author specially emphasizes that all this could not but affect the official composition of the language of the epoch and the tendencies of development and completion of the English language in general and the philosophical language in particular. Hence, the author comes to another equally important conclusion: in the era of the most turbulent social transformations, the most rapid processes of language improvement take place.

Keywords: Renaissance, philosophy, humanists, center of gravity, philosophical language, integral, semiotic reality.

References:

 1. Subbotin A.L. Frensis Bekon i printsipy yego filosofii/ Bekon Frensis. v 2-kh t. T.1.- M.: Mysl’, 1971. S. 16.
 2. Ukolova V.I. “Posledniy rimlyanin” Boetsiy.-M.: Nauka, 1987. S. 66
 3. Platon Soch. T.1. –M., 1972. S. 439-440.
 4. Bekon Frensis. Soch. v 2-kh t. T.2. – M.: Mysl’, 1972. S.19-20.
 5. Lokk Dzh. Soch v 3-kh t.: T.1. Opyt o chelovecheskom razumenii. – M.: Mysl , 1985. S.535.
 6. Rassel B. Istoriya Zapadnoy filosofii. M., 1959. S. 52
 7. Ontologiya yazyka kak obshchestvennogo yavleniya.-M.: Nauka, 1983. S. 119.
 8. Dobson S.J. Early Modern Standard English. –Transacshions of the Philosophical Society. –L.,1956. P.97.
 9. Yartseva V.N. Istoriya angliyskogo literaturnogo yazyka IX-XV vv. –M.: Nauka,1985. S.193.
 10. Howell pishet, chto v Anglii imenno stilisticheskaya ritorika (ili sti- listicheskaya chast’ ritoriki) poluchila maksimal’nuyu razrabotku i rasprostraneniye (W.S. Logic and Rheotoric in England 1500-1700. Princeton, 1956).
 11. Khaydegger M. Vremya i bytiye. –M., 1993. S. 26.
 12. Strizhko V.A. Kratkoye slovo o filosofii dlya lidera.- Khar’kov: Ekograf, 2002. S. 25; Bogomolov A.S., Oyzerman T.I. Osnovy teorii istoriko-filosofoskogo protsessa. -M.: Nauka, 1983. S. 42-178
 13. Vinogradov V.V. Leksikologiya i leksikografiya. Izbr. trudy.- M.: Nauka, 1977. S. 5
 14. Galperin I.R. Nekotoryye tipologicheskiye osobennosti literaturnogo yazyka XVI veka //Tipologi german. liter. yazyka. – M., 1976; Razinkina N.M. Razvitiye yazyka angliyskoy nauchnoy lit-ry.: lingvostiliticheskoye issledovaniye. –M.: Nauka, 1978.
 15. Yazyk nauchnoy literatury.- M.: Nauka, 1975. S. 5-26
 16. Shvetsova O.A. K probleme stanovleniya nauch. stilya v angl. yazyke (priyem intimizatsii povestvovaniya)// Yazyk nauchnoy literatury. –M.: Nauka, 1976. S. 210-215
 17. Stanovleniye ponyatiya “vyvod, zaklyucheniye pro¬iskhodit iz resursov latinskogo yazyka, nachinaya s XIV veka i fakticheski oformlyayetsya imenno v logicheskom ponimanii i kak termin logiki zaimst¬vovaniyem inference v XVI veke (Sm.: Shadmanov K. YAzyk- Ideologiya-Semantika. Tashkent.: Fan. 1992. S. 17-39; 50-58).
 18. Asmus V.F. Izbr.filos. trudy.-M.: Izd-vo MGU. 1971. S. 147
 19. Bakhtin M.M. Problemy teksta. Opyt filosofskogo analiza// Vopr. lit-ry, 1976. №10. S.122-151; Gorfunkel’ A.KH. Filosofiya epokhi Vozrozhdeniya.-M.: Vyssh.shkola. 1980; Golenishchev-Kutuzov I.N. Romanskiye lit-ry.- M.: Nauka. 1975; Bush D. The Renaissance and English Humanism. – Toronto, 1956; Burton R. Evolution of Selective Neutrality: Further Consideration// Genetics, 1986, vol. 114, N3; Grant V. The Evolutionary Process. A Critical Review of Evolutionary Theory. Cambr. Univ. Press. – N.-Y., 1985.

Information about the author:

Kurban B. Shadmanov (Bukhara, Uzbekistan) – Professor, Bukhara State Medical Institute, Head of the English Chair.  Research Interests: Comparative study of East-West philosophy of language; Linguo-culturology: Central Asian Muslim Spirituality and the English Renaissance; Historical lexicology of the English language; Methods of teaching foreign languages. ​​Over 300 articles. Email:qurbonjonsh@gmail.com

Acknowledgements:

Author of the article would like to thank the editors of Cross-Cultural Studies: Education and Sciences Managing Editor Prof. S.M.Minasyan for providing consultation.

For citation: Shadmanov Kurban B., (2019). Formation of new integral world outlook and English Renaissance philosophy of language: problems of comprehension of semiotic reality.Cross-Cultural Studies: Education and Science. Vol 4, Issue 2 (2019), pp. 72-81 (in USA)

Manuscript received: 05/22/2019

Accepted for publication: 06/17/2019

The authors have read and approved the final manuscript.

CC BY 4.0